Algemene Voorwaarden, Allgemeine Bedingungen, General Conditions

 

ALGEMENE VOORWAARDENvan

Mountainbike Experience Arnhem (www.mtbea.nl), Citybike Experience Arnhem en Bike Experience, hierna genoemd  ‘de verhuurder’,

met betrekking tot het huren door een rechtspersoon, hierna genoemd ‘de huurder’

van MTB’s, fietsen en e-bikes, hierna genoemd ‘fietsen’.

 

 1. Fietsen zijn en blijven eigendom van Mountainbike Experience Arnhem, Citybike Experience Arnhem, Bike Experience c.q. de verhuurder. Doorverkopen of onderverhuren is verboden

 

 1. Fietsen kunnen online of op een andere manier geboekt worden. Vooraf dient de verschuldigde huursom te worden betaald; een boeking is pas definitief als deze op de bankrekening van verhuurder is bijgeschreven. Ook dient een borgsom van 50,- per boeking te voren worden betaald. Een boeking is overdraagbaar. Mountainbikes (mtb’s) zijn alleen te huur vanaf 2 mtb’s per dag.

 

Is het verschuldigde bedrag na drie werkdagen niet bijgeschreven dan worden de fietsen weer vrijgemaakt voor verhuur en kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de gereserveerde fietsen. Komt het bedrag later binnen en zijn de fietsen weer of nog beschikbaar dan gaat de verhuur normaal door. Communicatie over de boeking/reservering gaat via de mail of per telefoon.

 

 1. Bij het in gebruik geven van de fiets wordt een foto gemaakt van het identiteisbewijs van de huurder. Mtb’s dienen na afspraak te worden afgehaald op onze werkplaats vlakbij NS station Arnhem en daar na afloop van de huurperiode te worden teruggebracht.

Gewone fietsen en e-bikes zijn vanaf andere plekken te huur en kunnen daar in ontvangst genomen en weer afgeleverd worden.  In onderling overleg kan hiervan worden afgeweken.

 

De verhuurder levert na betaling de fiets in goede staat aan de huurder. De huurder bevestigt door ondertekening van deze overeenkomst de fiets in goede staat te hebben ontvangen. Hij wordt geacht de fiets goed te gebruiken en te verzorgen. Een bandenplaksetje wordt naar wens aan de huurder meegegeven en dient bij het terugbrengen van de fiets ingeleverd te worden.

 

 1. Tijdens de huurperiode is de huurder aansprakelijk voor de fiets alsmede voor zichzelf, ook als derden in die periode gebruik van de fiets maken. Het gebruik van de fiets tijdens de huurperiode is dan ook volledig voor risico van de huurder. De huurder draagt en accepteert ten volle de wettelijke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor eventuele schade die aan de fiets en aan derden wordt toegebracht, als ook voor eigen letsel.

Bij beschadiging van de fiets dient de huurder zowel de reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van beschadigde onderdelen te vergoeden. Dit geldt ook wanneer de fiets met een lekke band wordt teruggebracht.

Bij verlies van de sloten en/of sleutels zullen de kosten worden doorberekend aan de huurder. Als alleen de sleutel kwijt is, dan kost dat 10,- euro voor een nieuwe sleutel.

 

Bij de fietsen kan ook een kinderzitje geleverd worden. Op het moment dat de huurder een kind meeneemt is dit ook voor eigen risico en verantwoordelijkheid.

 

Bij diefstal van de fiets moet de huurder een politierapport laten opmaken en die tezamen met de fietssleutel aan de verhuuder overhandigen. Bij diefstal brengt de verhuurder een bedrag van  € 400,00 in rekening bij de huurder. Wordt de fiets in goede staat teruggevonden volgt restitutie van dit bedrag.

 

 1. Als onderweg schade ontstaat mag de huurder – na overleg met de verhuurder – deze laten repareren door een fietsenmaker. Bij inlevering van de fiets dient het bonnetje c.q. de factuur te worden overlegd.

Bij inlevering van de fiets vóór het overeengekomen moment volgt geen restitutie van resterend huurgeld. Bij inlevering ná het overeengekomen tijdstip of de dag wordt de huur naar verhouding vermeerderend.

Bij het goed c,q. schadeloos inleveren van de fiets wordt de borg terugbetaald.

In geval van schade of pech kan de fiets – na overleg – worden opgehaald door de verhuurder, doch dit wordt op regiebasis doorberekend aan de huurder.

Schade voortvloeiend uit normale slijtage wordt uiteraard niet doorberekend aan de huurder.

 

 1. Annuleren van de huurovereenkomst is mogelijk op de volgende voorwaarden,

Bij annulering van de huurovereenkomst op de dag zelf volgt geen restitutie van de huur.

Annuleren is tot 24 uur van tevoren mogelijk, mits daarvoor een een geldige reden is. Geldige redenen zijn bijzondere familieomstandigheden, ziekte en extreme weersomstandigheden (bijv. extreem koud, harde wind, veel sneeuw). Regen wordt niet gezien als een geldige reden tot annulering.

Bij annulering restitueert de verhuurder binnen 30 dagen via dezelfde betaalmethode als waarmee betaald is.

Bij annulering gelden de volgende percentages voor restitutie: annulering tot meer dan 30 dagen voor de verhuurdatum 100%, annulering tussen 15-30 dagen voor de verhuurdatum 80%, annulering tussen 7-15 dagen voor de verhuurdatum 60% en annulering tussen 2-7 dagen voor de verhuurdatum 50%.

 

 1. Er bestaat de mogelijkheid een Rittenkaart te kopen. En wel voor 5, 7 of 10 ritten. De kaarten staan vermeld in het boekingssysteem. Je koopt de kaart en maakt hierna de eerste afspraak in het boekingssysteem. Voor volgende reserveringen kun de verhuurder mailen voor beschikbaarheid. Bij het voor de eerste keer afhalen van de fiets en de Rittenkaart vraagt de verhuurder naar de factuur; houd deze fysiek of digitaal bij de hand. De huurder is dan automatisch lid van Mountainbike Experience Arnhem. De Rittenkaart is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en wordt niet automatisch verlengd.

De Rittenkaarten zijn een jaar geldig vanaf de aankoopdatum.

Het lidmaatschap vervalt automatisch als de Rittenkaart is verlopen of volledig gebruikt.

In de zomerperiode kan het zijn dat we gesloten zijn ivm vakantie. Dan kan er geen gebruik worden gemaakt van de Rittenkaart (zie boekingssysteem om welke dagen het gaat).

 

2019 – de verhuurder

(Mountainbike Experience Arnhem (www.mtbea.nl), Citybike Experience Arnhem, Bike Experienc

 

– o – o – o – o – o – o – o –

 

ALLGEMEINE BEDINGUNGENvon

Mountainbike Experience Arnhem (www.mtbea.nl), Citybike Experience Arnhem en Bike Experience, im Folgenden ‘Vermieter’ genannt,

in bezug auf das mieten durch einen Rechtsträger, im Folgenden ‘Mieter’ genannt,

von MTB’s, Fahrräder und E-Bikes,im Folgenden als ‘Fahrrad (äder)’  bezeichnet.

1. Fahrräder sind und bleiben Eigentum der Mountainbike Experience Arnhem, der Citybike Experience Arnhem, der Bike Experience c.q. des Vermieters. Weiterverkauf oder Untervermietung ist untersagt.

2. Fahrräder können online oder auf andere Weise gebucht werden. Die fällige Miete muss im Voraus bezahlt werden; Eine Buchung ist nur endgültig, wenn sie dem Bankkonto des Vermieters gutgeschrieben wurde. Eine Kaution von 50,00 euro pro Buchung muss ebenfalls im Voraus bezahlt werden. Eine Buchung ist übertragbar. Mountainbikes (MTB’s) können nur bei 2 MTB’s pro Tag gemietet werden.

Wird der fällige Betrag nach drei Arbeitstagen nicht gutgeschrieben, werden die Fahrräder wieder zur Vermietung freigegeben und die reservierten Fahrräder können nicht mehr beansprucht werden. Wenn der Betrag später eingeht und die Fahrräder wieder verfügbar sind oder kommen, wird die Vermietung wie gewohnt fortgesetzt.
Die Kommunikation über die Buchung / Reservierung erfolgt per E-Mail oder Telefon.

3. Wenn das Fahrrad in Betrieb genommen wird, wird ein Foto des Identitätsnachweises des Mieters angefertigt. MTB’s müssen nach Absprache in unserer Werkstatt in der Nähe des NS-Bahnhofs Arnhem abgeholt und nach der Mietzeit dorthin zurückgegeben werden.
Gewöhnliche Fahrräder und E-Bikes können an anderen Orten gemietet, dort wieder empfangen und ausgeliefert werden. Bei gegenseitiger Konsultation kann davon abgewichen werden.

Nach der Bezahlung liefert der Vermieter das Fahrrad in gutem Zustand an den Mieter. Mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung bestätigt der Mieter, dass er das Fahrrad in gutem Zustand erhalten hat. Er soll das Fahrrad richtig benutzen und pflegen. Ein Reifenreparaturset wird dem Mieter auf Wunsch zur Verfügung gestellt und muss bei Rückgabe des Fahrrads zurückgegeben werden.

 

 1. Während der Mietzeit haftet der Mieter für das Fahrrad sowie für sich selbst, auch wenn Dritte das Fahrrad während dieser Zeit benutzen. Die Nutzung des Fahrrads während des Mietzeitraums erfolgt daher vollständig auf Risiko des Mieters. Der Mieter trägt die volle Haftpflicht und Verantwortung für Schäden am Fahrrad und an Dritten sowie für seine eigene Personenschäden.
  Wenn das Fahrrad beschädigt ist, muss der Mieter sowohl die Reparaturkosten als auch den erforderlichen Ersatz der beschädigten Teile erstatten. Dies gilt auch, wenn das Fahrrad mit einem platten Reifen zurückgegeben wird.
  Bei Verlust von Schlössern und / oder Schlüsseln gehen die Kosten zu Lasten des Mieters. Wenn der Mieter nur den Schlüssel verliert, kostet einen neuen Schlüssel 10 Euro.

Ein Kindersitz kann auch mit den Fahrrädern geliefert werden. In dem Moment, in dem der Mieter ein Kind mitnimmt, geschieht dies ebenfalls auf eigenes Risiko und mit völliger Haftpflicht.

Wenn das Fahrrad gestohlen wird, muss der Mieter einen polizeilichen Bericht erstellen lassen und ihn zusammen mit dem Fahrradschlüssel dem Vermieter übergeben. Im Falle eines Diebstahls berechnet der Vermieter einen Betrag von € 400,00. Wenn das Fahrrad in einem guten Zustand zurückgefunden wird, soll dieser Betrag erstattet werden.

 

 1. Wenn unterwegs ein Schaden auftritt, kann der Mieter ihn nach Rücksprache mit dem Vermieter von einem Fahrradfachmann reparieren lassen. Bei der Rückgabe des Fahrrads muss die Quittung oder Rechnung vorgelegt werden.
  Bei Rückgabe des Fahrrads vor dem vereinbarten Zeitpunkt wird die restliche Miete nicht erstattet. Bei Rückgabe des Fahrrads nach der vereinbarten Zeit oder am vereinbarten Tag wird die Miete anteilig erhöht.
  Die Kaution wird zurückerstattet, wenn das Fahrrad ohne Schaden zurückgegeben wird.
  Im Falle einer Beschädigung oder eines Defekts kann das Fahrrad nach Rücksprache vom Vermieter abgeholt werden, dies wird jedoch dem Mieter auf direktem Wege in Rechnung gestellt.
  Schäden, die durch normale Abnutzung entstehen, werden dem Mieter natürlich nicht in Rechnung gestellt.

 

 1. Eine Kündigung des Mietvertrags ist zu folgenden Bedingungen möglich:
  Wenn der Mietvertrag am Tag selbst gekündigt wird, wird die Miete nicht zurückerstattet.
  Eine Stornierung ist bis zu 24 Stunden im Voraus möglich, sofern ein triftiger Grund vorliegt.Gründe dafür sind besondere familiäre Umstände, Krankheit und extreme Witterungsbedingungen (z. B. extrem kalt, starker Wind, viel Schnee).Regen ist kein gültiger Grund für die Absage.
  Im Falle einer Stornierung leistet der Vermieter die Erstattung innerhalb von 30 Tagen mit derselben Zahlungsmethode wie bei der Zahlung.
  Für eine Stornierung gelten die folgenden Prozentsätze für eine Rückerstattung: Stornierung bis zu mehr als 30 Tagen vor dem Mietdatum 100%, Stornierung zwischen 15-30 Tagen vor dem Mietdatum 80%, Stornierung zwischen 7-15 Tagen vor dem Mietdatum 60% und Stornierung zwischen 2-7Tage vor dem Mietdatum 50%.

 

 1. Es besteht die Möglichkeit, eine ‘Rittenkaart’ (Fahrkarte) zu kaufen. Und für 5, 7 oder 10 Fahrten/Tage. Die Tickets sind im Buchungssystem aufgeführt. Sie kaufen die Karte und machen dann den ersten Termin im Buchungssystem. Bei späteren Reservierungen können Sie dem Vermieter eine E-Mail zur Verfügbarkeit senden. Beim ersten Abholen des Fahrrads und der Rittenkaart bittet der Vermieter die Rechnung. Halten Sie es physisch oder digital bereit. Der Mieter ist dann automatisch Mitglied der Mountainbike Experience Arnhem. Die Rittenkaart ist persönlich, nicht übertragbar und wird nicht automatisch erweitert. Die Rittenkaart ist ab dem Kaufdatum ein Jahr lang gültig. Die Mitgliedschaft erlischt automatisch, wenn die Rittenkaart abgelaufen ist oder vollständig genutzt wurde.
  Im Sommer ist es möglich, dass wir auf grund von Feiertagen geschlossen sind. Dann kann die Rittenkaart nicht verwendet werden (siehe Buchungssystem, um welche Tage es sich handelt).

 

2019 der Vermieter
Mountainbike Experience Arnhem (www.mtbea.nl), Citybike Experience Arnhem und Bike Experience

 

– o – o – o – o – o – o – o –

GENERAL CONDITIONSof

Mountainbike Experience Arnhem (www.mtbea.nl), Citybike Experience Arnhem en

Bike Experience, hereinafter referred to as ‘the letter’,

concerning the hire by a corporate body, hereinafter referred to as ‘the hirer’

of MTBs, bicycles and e-bikes, hereinafter referred to as ‘bicyle(s)’.

 

 1. Bicycles are and remain the property of Mountainbike Experience Arnhem, Citybike Experience Arnhem, Bike Experience c.q. the letter. Reselling or subletting is prohibited.

  2. Bicycles can be booked online or in another way. The rent due must be paid in advance; a booking is only final if the rent is remitted to the letter’s bankaccount. A deposit of 50.00 euro’s per booking must also be paid in advance. A booking is transferable. Mountainbikes (MTB’s) can only be hired from 2 MTB’s per day.

  If the amount due is not credited after three working days, the bicycles will be released for hire again and the reserved bicycles can no longer be claimed. If the amount comes in later and the bicycles are still or available again, the hire will continue as normal.
  Communication about the booking / reservation is via e-mail or telephone.

 

 1. When the bicycle is put into use, a photo is made of the hirer’s proof of identity.

MTB’s must be collected by appointment at our workshop near NS station Arnhem and returned there after the rental period.
Ordinary bicycles and e-bikes can be rented from other places and can be received and delivered there again. This can be deviated from in mutual consultation.
After payment, the letter delivers the bicycle to the hirer in good condition. By signing this agreement, the hirer confirms that he has received the bicycle in good condition. He is supposed to use and care for the bicycle properly. A tire repair kit is given to the hirer as desired and must be returned when bringing back the bicycle.

 

 1. During the rental period the hirer is liable for the bicycle as well as for himself, even if third parties use the bicycle during that period. The use of the bicycle during the rental period is therefore entirely at the risk of the hirer. The hirer bears and accepts full legal liability and responsibility for any damage caused to the bicycle and to third parties as well as for personal injury.
  If the bicycle is damaged, the hirer must reimburse both the repair costs and the necessary replacement of damaged parts. This also applies when the bicycle has been bringed back with a flat tire.
  In the event of loss of locks and / or keys, the costs will be charged to the hirer. If only the key is lost, then the hirer has to pay 10, – euro for a new key.

A child’s seat can also be supplied together with the bicycles.The moment the hirer takes a child with him, this is also at his own risk and responsibility.
If the bicycle is stolen, the hirer must have a police report drawn up and hand it over to the letter together with the bicycle key.In the event of theft, the letter will charge the hirer an amount of

€ 400.00.If the bicycle is found in good condition, this amount will be repayed.

 

 1. If damage occurs on the way, the hirer may – after consultation with the letter – have it repaired by a bicycle repairman.When bringing back the bicycle, the receipt or invoice must be submitted.
  When returning the bicycle before the agreed time, there will be no refund of the remaining hire.When returningthe bicycle after the agreed time or day, the hire will be increased proportionally.
  The deposit of 50 euro’s will be refunded when the bicycle is returned in good condicion and without damage.
  In the event of damage or breakdown, the bicycle can – after consultation – be collected by the letter, but this will be charged to the hirer on a cost-plus basis.
  Damage resulting from normal wear and tear is naturally not charged to the hirer.

 

 1. Cancellation of the lease is possible on the following conditions:
  If the lease is canceled on the day itself, there will be no refund of the hire.
  Cancellation is possible up to 24 hours in advance, provided there is a valid reason for this.Valid reasons are special family circumstances, illness and extreme weather conditions (p.e. extremely cold, strong wind, lots of snow).Rain is not seen as a valid reason for cancellation.
  In the event of cancellation, the letter make the refund within 30 days using the same payment method that was used to pay.
  For cancellation, the following percentages will be applied for a refund: cancellation up to more than 30 days before the rental date 100%, cancellation between 15-30 days before the rental date 80%, cancellation between 7-15 days before the rental date 60% and cancellation between 2-7days before the rental date 50%

 

 1. There is the option to purchase a ‘Rittenkaart’ (rides card), and so for 5, 7 or 10 rides / days.The tickets are listed in the booking system.You buy the card and then make the first appointment in the booking system.For following reservations you can email the letter for availability.When picking up the bicycle and the Rittenkaart for the first time, the letter ask for the invoice;keep it physically or digitally at hand. From that time the hirer is automatically a member of Mountainbike Experience Arnhem.The Rittenkaart is personal, non-transferable and is not automatically extended.
  The Rittenkaart is valid for one year from the date of purchase.

The membership will automatically expire if the Rittenkaart has expired or has been fully used.
In the summer period it may be that we are closed due to holidays. Then the Rittenkaart cannot be used (see booking system which days are involved).

2019 – the letter
(Mountainbike Experience Arnhem (www.mtbea.nl), Citybike Experience Arnhem, Bike Experience)

 

– o – o – o – o – o – o – o –

 

Show Buttons
Hide Buttons