Algemene voorwaarden mountainbike experience arnhem. WWW.MTBEA.NL voor WEBWINKEL

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: mountainbike experience arnhem

Vestigings- & bezoekadres:

Paletstraat 13a

6813 DZ Arnhem

E-mailadres: info@mtbea.nl

KvK-nummer: 702762250

Btw-identificatienummer: NL001381972B53

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Bij levering van diensten:
 4. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 5. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 6. (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

  page1image44016448

  — Aan MTBEA , Paletstraat 13a , 6813DZ Arnhem,Nederland, tel06-19414104 e-mail: info@mtbea.nl:

  — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

  — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en)
  — Datum

  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  6. voor losse kranten en tijdschriften;
  7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  8. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  9. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  10. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  11. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Recht op verwijdering:
Je hebt het recht om op elk moment de door mountainbike experience arnhem verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:

Je hebt een lopende zaak met de klantenservice van mountainbike experience arnhem

* je hebt een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden

* je hebt een nog niet afgewikkelde schuld bij mountainbike experience arnhem ongeacht de betalingswijze

*je wordt ervan verdacht in de afgelopen vier jaar onze diensten te hebben misbruikt of je hebt in de afgelopen vier jaar onze diensten misbruikt

* je schuld is in de afgelopen drie jaar overgedragen aan een derde of in het afgelopen jaar voor overleden klanten

* indien je een aankoop hebt gedaan, bewaren we je persoonsgegevens in verband met uw transactie ten behoeve van de boekhoudregels.

 

Algemene voorwaarden mountainbike experience arnhem. WWW.MTBEA.NL voor Fietsverhuur.

Mountainbike Experience Arnhem (www.mtbea.nl), Citybike Experience Arnhem en Bike Experience, hierna genoemd  ‘de verhuurder’,

met betrekking tot het huren door een rechtspersoon, hierna genoemd ‘de huurder’

van MTB’s, fietsen en e-bikes, hierna genoemd ‘fietsen’.

 

 1. Fietsen zijn en blijven eigendom van Mountainbike Experience Arnhem, Citybike Experience Arnhem, Bike Experience c.q. de verhuurder. Doorverkopen of onderverhuren is verboden

 

 1. Fietsen kunnen online of op een andere manier geboekt worden. Vooraf dient de verschuldigde huursom te worden betaald; een boeking is pas definitief als deze op de bankrekening van verhuurder is bijgeschreven. Ook dient een borgsom van 50,- per boeking te voren worden betaald. Een boeking is overdraagbaar. Mountainbikes (mtb’s) zijn alleen te huur vanaf 2 mtb’s per dag.

 

Is het verschuldigde bedrag na drie werkdagen niet bijgeschreven dan worden de fietsen weer vrijgemaakt voor verhuur en kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de gereserveerde fietsen. Komt het bedrag later binnen en zijn de fietsen weer of nog beschikbaar dan gaat de verhuur normaal door. Communicatie over de boeking/reservering gaat via de mail of per telefoon.

 

 1. Bij het in gebruik geven van de fiets wordt een foto gemaakt van het identiteisbewijs van de huurder. Mtb’s dienen na afspraak te worden afgehaald op onze werkplaats vlakbij NS station Arnhem en daar na afloop van de huurperiode te worden teruggebracht.

Gewone fietsen en e-bikes zijn vanaf andere plekken te huur en kunnen daar in ontvangst genomen en weer afgeleverd worden.  In onderling overleg kan hiervan worden afgeweken.

 

De verhuurder levert na betaling de fiets in goede staat aan de huurder. De huurder bevestigt door ondertekening van deze overeenkomst de fiets in goede staat te hebben ontvangen. Hij wordt geacht de fiets goed te gebruiken en te verzorgen. Een bandenplaksetje wordt naar wens aan de huurder meegegeven en dient bij het terugbrengen van de fiets ingeleverd te worden.

 

 1. Tijdens de huurperiode is de huurder aansprakelijk voor de fiets(en) alsmede voor zichzelf en zijn groep waar hij mee gaat fietsen, ook als derden in die periode gebruik van de fiets(en) maken. Het gebruik van de fiets(en) tijdens de huurperiode is dan ook volledig voor risico van de huurder. De huurder draagt en accepteert ten volle de wettelijke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor eventuele schade die aan de fiets(en) en aan derden wordt toegebracht, als ook voor eigen letsel en letsel van de personen voor wie hij de fietsen huurt.

Bij beschadiging van de fiets dient de huurder zowel de reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van beschadigde onderdelen te vergoeden. Dit geldt ook wanneer de fiets met een lekke band wordt teruggebracht.

Bij verlies van de sloten en/of sleutels zullen de kosten worden doorberekend aan de huurder. Als alleen de sleutel kwijt is, dan kost dat 10,- euro voor een nieuwe sleutel.

Bij diefstal van de fiets/fietsen moet de huurder een politierapport laten opmaken en die tezamen met de fietssleutel(s) aan de verhuuder overhandigen. Bij diefstal brengt de verhuurder een bedrag van € 400,00 in rekening bij huurder per fiets/fietsen . Wordt de fiets/fietsen in goede staat teruggevonden volgt restitutie van dit bedrag.

De persoon die een boeking doet en betaald is verantwoordelijk voor het aantal  fietsen dat geboekt wordt dit betekend dat bij diefstal en of schade deze persoon verantwoordelijk is voor alle fietsen die op dat moment geboekt zijn.  Dit houdt in bij diefstal per fiets 400,00 in rekening wordt gebracht.

LET OP:Bij onze MTBS worden geen sloten geleverd en moet er altijd iemand bij de MTB,S blijven om deze te bewaken bij een bezoek aan restaurant, museum, lokatie, etc. ook kunnen onze MTBS niet gestald worden in een bewaakte omgeving en achter worden gelaten. Bij diefstal brengt de verhuurder een bedrag van € 400,00 in rekening per MTB bij de huurder dit is de persoon die de boeking en betaling heeft verricht . Wordt de MTB/S in goede staat teruggevonden volgt restitutie van dit bedrag.

 

5. Als onderweg schade ontstaat mag de huurder – na overleg met de verhuurder – deze laten repareren door een fietsenmaker. Bij inlevering van de fiets dient het bonnetje c.q. de factuur te worden overlegd.

Bij inlevering van de fiets vóór het overeengekomen moment volgt geen restitutie van resterend huurgeld. Bij inlevering ná het overeengekomen tijdstip of de dag wordt de huur naar verhouding vermeerderend.

Bij het goed c,q. schadeloos inleveren van de fiets wordt de borg terugbetaald.

In geval van schade of pech kan de fiets – na overleg – worden opgehaald door de verhuurder, doch dit wordt op regiebasis doorberekend aan de huurder.

Schade voortvloeiend uit normale slijtage wordt uiteraard niet doorberekend aan de huurder.

 

 1. Annuleren van de huurovereenkomst is mogelijk op de volgende voorwaarden,Bij annulering door maatregelen rond het coronavirus volgt geen restitutie, maar verkrijgt de huurder een voucher. De bij boeking verstrekte digitale factuur krijgt dan de functie van een voucher. Die blijft geldig tot en met een jaar na de oorspronkelijke reserveringsdatum. Voor het bedrag van de voucher/digitale factuur kan van alle diensten van MTBEA gebruik worden gemaakt zoals aangeboden op de website.

Bij annulering van de huurovereenkomst op de dag zelf volgt geen restitutie van de huur.

Annuleren is tot 24 uur van tevoren mogelijk, mits daarvoor een een geldige reden is. Geldige redenen zijn bijzondere familieomstandigheden, ziekte en extreme weersomstandigheden (bijv. extreem koud, harde wind, veel sneeuw). Regen wordt niet gezien als een geldige reden tot annulering.

Bij annulering restitueert de verhuurder binnen 30 dagen via dezelfde betaalmethode als waarmee betaald is.

Bij annulering gelden de volgende percentages voor restitutie: annulering tot meer dan 30 dagen voor de verhuurdatum 100%, annulering tussen 15-30 dagen voor de verhuurdatum 80%, annulering tussen 7-15 dagen voor de verhuurdatum 60% en annulering tussen 2-7 dagen voor de verhuurdatum 50%.

7.Er bestaat de mogelijkheid een Rittenkaart te kopen. En wel voor 5, 7 of 10 ritten. De kaarten staan vermeld in het boekingssysteem. Je koopt de kaart en maakt hierna de eerste afspraak in het boekingssysteem. Voor volgende reserveringen kun de verhuurder mailen voor beschikbaarheid. Bij het voor de eerste keer afhalen van de fiets en de Rittenkaart vraagt de verhuurder naar de factuur; houd deze fysiek of digitaal bij de hand. De huurder is dan automatisch lid van Mountainbike Experience Arnhem. De Rittenkaart is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en wordt niet automatisch verlengd.

De Rittenkaarten zijn een jaar geldig vanaf de aankoopdatum.

Het lidmaatschap vervalt automatisch als de Rittenkaart is verlopen of volledig gebruikt.

In de zomerperiode kan het zijn dat we gesloten zijn ivm vakantie. Dan kan er geen gebruik worden gemaakt van de Rittenkaart (zie boekingssysteem om welke dagen het gaat).

8.Bezorgen mountainbikes is mogelijk hier zijn kosten aan verbonden. De gratis verzending vanaf 29,- zoals vermeld op onze site geld alleen voor onze verkoop producten in onze webwinkel.

 

 

Algemene voorwaarden mountainbike experience arnhem. WWW.MTBEA.NL VOOR STUDIO MTBEA 

Wij heten u van harte welkom in STUDIO MTBEA (verder genoemd SMTBEA en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

 1. Algemeen
 • Reinout Oosteweeghel is eigenaar en beheerder van SMTBEA. De eigenaar kan zich laten vervangen door een familielid;
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van SMTBEA aan Apeldoornseweg 250 6815AB te Arnhem,
 • Met het boeken/reserveren van een verblijf in SMTBEA worden deze Algemene Voorwaarden van kracht;
 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers;
 • Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers;
 • Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers;
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in SMTBEA  zijn voor rekening van de gebruikers;
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar;
 • Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen;
 • De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot SMTBEA ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten;
 • De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen;
 • Gasten van SMTBEA dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.
 1. Reservering en bevestiging
 • De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan;
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt SMTBEA een bevestiging (mits plaats beschikbaar). Daarna is de reservering defini
 • Voor het reserveren van een verblijf in SMTBEA worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 1. Betaling
 • De verblijfskosten in SMTBEA dienen vooraf middels bancaire betaling te worden voldaan. De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarde afwijken;
 • Bij wanbetaling worden rekeningen uit handen gegeven en vervallen alle eventuele kortingen;
 • Bij langer verblijf dient telkens per maand minimaal 1 maand van tevoren vooruit te worden betaald;
 • Verblijf is mogelijk vanaf één nacht tot maximaal 335 (aaneensluitende) nachten;
 • De tarieven vindt u online.
 1. Annulering
 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden;
 • Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan de beheerder. Deze bestaat uit:
 • Tot 1 maand voor de aanvangsdatum, 100% van de afgesproken prijs;
 • Minder 1 maand voor de aanvangsdatum, geen compensatie.

De vergoeding wordt (gedeeltelijk) ingehouden op de (aan)betaling, in geval van aanbetalingen via digitale betalingen.

Overmacht

SMTBEA is de gast geen aansprakelijkheid verschuldigd voor het niet uitvoeren van haar verplichtingen als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan; ziekte die de bedrijfsvoering redelijkerwijs onmogelijk maakt, oorlog(s)gevaar, oproer, waterschade, molest, terrorisme, brand, overstroming en/of overheidsmaatregelen. SMTBEA is niet verplicht tot enige schadevergoeding.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 1. Aankomst en vertrek
 • Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar of een volwassen huisgenoot, zal u gevraagd worden uw identiteitsbewijs te tonen en, indien van toepassing, het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen;
 • Op de dag van aankomst kunt u na 15.00 uur uw kamer gebruiken;
 • Op de dag van vertrek dient de gehuurde kamer om 11.00 uur vrij te zijn;
 • Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden;
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.
 1. Ontbijt
 2. Nog niet van toepasing.
 3. Uw verblijf
 • Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur en zondag de gehele dag, dient te worden voorkomen;
 • Audiovisuele apparatuur mag geen hinder zijn voor anderen;
 • Gebruik door derden van SMTBEA is niet toegestaan;
 • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en niet zonder bijbetaling overnachten in SMTBEA;
 • SMTBEA dient schoon en netjes te worden gehouden en te worden verlaten;
 • Afval dient in het vuilnisbak te worden gedeponeerd;
 • Een brandblusapparaat staat ter beschikking. In geval van brand direct de beheerder waarschuwen;
 • De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de beheerder;
 • Huisdieren zijn in SMTBEA niet toegestaan;
 • Fietsen worden  geparkeerd in overleg met de beheerder;
 • Bij aankomst dient ervoor getekend te worden voor akkoord met deze Algemene Voorwaarden;Of dit is gedaan tijdens de boeking online dit is ook dat u accoord gaat met de algemene voorwaarden.

 

 • Roken is verboden op het gehele adres van SMTBEA, dus ook niet op het terein. Indien wordt geconstateerd dat deze regel is overtreden, dan worden alle leden van het gezelschap waarvan één of meer personen word(t)(en) verdacht van het overtreden van deze regel direct verwijderd uit SMTBEA, zonder recht op restitutie. Wij zullen niet de vraag stellen welke perso(o)(ne)n deze regel heeft/hebben overtreden, maar houden alle gebruikers verantwoordelijk voor elkaars gedrag (groepsaansprakelijkheid);
 • Dronkenschap en/of gebruik/bezit/veroorzaken van de geur van hard/soft-drugs leidt tot dezelfde consequentie als voor het overtreden van het rookverbod;
 • De sleutels van de kamer(s) en de woning worden bij het verlaten van SMTBEA geretourneerd aan de eigenaar.
 1. Boetes/extra kosten
 • Indien wordt geconstateerd dat de rookverbodregel is overtreden,wordt een onmiddellijk opeisbare boete in rekening gebracht van € 500,- + het hoge BTW-tarief en vergoeding van alle veroorzaakte schade;
 • Indien de regel over de dronkenschap en/of gebruik/bezit/geur van hard-/softdrugs blijkt te zijn overtreden, wordt een onmiddellijk opeisbare boete opgelegd van € 500,- per persoon + het hoge BTW-tariefen vergoeding van alle veroorzaakte schade;
 • Indien niet alle sleutels worden geretourneerdwordt een extra bedrag in rekening gebracht van € 200,- + het hoge BTW-tarief om de desbetreffende sloten en sleutels te vervangen;
 • Het wassen van kleding in de badkamer en deze ophangen in de kamer is niet toegestaan, vanwege het gevaar van beschadiging van de vloer. Als wordt geconstateerd dat deze regel is overtreden zullen wij € 250,- in rekening brengen + het hoge BTW-tarief+ eventuele schadekosten;
 • Bij een combinatie van overtredingen worden de boetes en schadebedragen bij elkaar opgeteld;

 

 

MTBEA 2021

 

Show Buttons
Hide Buttons
Call Now Button